kaliumklorid (Rx)


kontraindikationer

överkänslighet

obehandlad Addisons sjukdom

hyperkalemi

samtidig användning med triamteren och amilorid

njursvikt

försiktighetsåtgärder

beroende på volym och hastighet av IV-infusion och patientens underliggande kliniska tillstånd, intravenös administrering av administrering av kaliumklorid i natriumklorid kan orsaka elektrolytrubbningar såsom övervätskning/hypervolemi och överbelastade tillstånd inklusive centrala (t. ex.,iew

  • administrering av kaliumklorid i dextrosinjektion hos patienter som behandlas samtidigt eller nyligen med andra produkter som kan orsaka hyperkalemi eller öka risken för hyperkalemi (t. ex. kaliumsparande diuretika, angiotensinomvandlande enzymhämmare, angiotensinreceptorblockerare) ökar risken för allvarlig och potentiellt dödlig hyperkalemi, i närvaro av andra riskfaktorer för hyperkalemi
  • Undvik användning av kaliumklorid i 5% dextrosinjektion hos patienter som får sådana produkter; om användning inte kan undvikas, övervaka serumkaliumkoncentrationer
  • ul >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *