wanneer volwassen patiënten zich zorgen maken over hun statine,probeer dan LIVALO als uw Go-To 2de-Line statine

deze Gebruiksvoorwaarden (“termen”) zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2019.

Kowa Pharmaceuticals America, Inc. (“Kowa”) onderhoudt de website gelegen op LivaloHCP.com (“Site”) voor informatie en voorlichting over LIVALO® (pitavastatine). U gaat ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van elke dergelijke toegang of ander gebruik., U erkent ook dat Kowa van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, deze voorwaarden kan wijzigen. U moet de Voorwaarden bekijken elke keer dat u de Site bezoekt of gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de Site niet. Zoals gebruikt in deze voorwaarden, omvat “wij” Kowa, elk van zijn gelieerde ondernemingen, en alle externe leveranciers die wij inhuren om te helpen bij het beheer van de Site, het verzamelen, catalogiseren en/of analyseren van gegevens, en/of de verwerking of afhandeling van bezoekerstransacties.,

geen persoon jonger dan achttien (18) is gemachtigd om deze Site te bezoeken of te gebruiken. De toegang van de gebruiker tot en het gebruik van de Site is onderworpen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving. Het gebruik van deze Site is ongeldig waar dit verboden is. Door deze Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u achttien (18) jaar oud bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en de Voorwaarden na te leven.

gebruik van de Site

de Site is uitsluitend bedoeld voor informatief en educatief gebruik., U mag de informatie op de Site alleen voor uw persoonlijk gebruik afdrukken, downloaden of anderszins reproduceren. Elk commercieel gebruik van de informatie op de Site is ten strengste verboden. De bovenstaande licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de Site of de inhoud ervan; enig afgeleid gebruik van de Site of de inhoud ervan; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens., U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo ‘ s of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van Kowa of onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

wij geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Site. Verder behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Site te beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor een dergelijke beëindiging of wijziging van de Site. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden worden verleend, zijn door ons voorbehouden.,

u bent niet verplicht om de Site te gebruiken of te blijven gebruiken en kan het gebruik van de Site tijdelijk of permanent staken zonder kennisgeving aan Kowa. Elk gebruik van de Site, of een deel daarvan, in strijd met het voorgaande, vormt een schending van deze Voorwaarden en kan leiden tot, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site of een deel daarvan te gebruiken.

inhoud

Kowa zal redelijke inspanningen leveren om tijdig en accuraat informatie te verstrekken., Kowa geeft geen garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de site en/of enig materiaal op de site, die allemaal worden verstrekt op een “as is,” “as available” basis. Kowa garandeert niet de juistheid, volledigheid, valuta of betrouwbaarheid van de inhoud of gegevens op de site en wijst uitdrukkelijk alle garanties af, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en die welke voortvloeien uit de wet of anderszins in de wet of uit een cursus van de handel of het gebruik van de handel., Kowa garandeert niet dat de site, zijn servers, of e-mail verzonden vanaf het zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

noch Kowa, noch haar gelieerde ondernemingen, geeft enige verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot (1) de werking of de prestaties van de site of (2) het internet in het algemeen.

sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn., U kunt ook andere rechten hebben die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied en die mogelijk niet worden beperkt door deze voorwaarden, op voorwaarde dat u ermee instemt en erkent dat u, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, afstand doet van dergelijke wettelijke rechten met betrekking tot impliciete garanties.,

beperking van aansprakelijkheid

Kowa aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de website., In geen geval zal Kowa aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claims, schade, of enige speciale, voorbeeldige, punitieve, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met enig gebruik van de website of inhoud die daarin wordt gevonden.

intellectueel eigendom

alle inhoud op de Site is auteursrechtelijk beschermd en/of handelsmerk van Kowa. Alle inhoud is eigendom van Kowa tenzij anders vermeld., Alle handelsmerken zijn eigendom van Kowa tenzij anders vermeld. De Voorwaarden verlenen geen enkele licentie om de inhoud op de Site te wijzigen of te wijzigen die door u worden bekeken, gedownload of anderszins worden geopend. U zult alle eigendomsverklaringen, inclusief auteursrechtverklaringen, op alle downloadbare materialen intact houden. U bent als enige aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, of enige en alle schade als gevolg van uw gebruik van de Site.,

medische informatie

de plaats kan informatie bevatten met betrekking tot ziekten, aandoeningen of andere medische aandoeningen, alsmede farmaceutische verbindingen, preparaten of producten. De informatie is bedoeld voor algemeen of educatief gebruik. Raadpleeg uw zorgverlener voor meer specifieke informatie over uw gezondheid.

Privacy

alle persoonlijke informatie of andere informatie over u verzameld door Kowa via, of in verband met, deze Site is onderworpen aan ons Privacybeleid., Het Kowa Privacybeleid is opgenomen in de voorwaarden van deze Voorwaarden door deze verwijzing. Zoals aangegeven in deze voorwaarden, is deze Site ontworpen voor volwassenen van de wettelijke leeftijd (18 jaar en ouder). Voor vragen over ons online privacybeleid voor kinderen, verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

Websites van derden en Links

de Site kan van tijd tot tijd links naar andere websites van derden bevatten. Deze links zijn alleen voor uw gemak. Kowa heeft geen controle over de inhoud van deze sites of hun beleid., U dient de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van elke site die u bezoekt na het verlaten van de Site te lezen. Verder erkent en gaat u ermee akkoord dat Kowa niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud of sites die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.,

Void waar verboden

hoewel deze Site overal ter wereld toegankelijk is, is de informatie op deze Site bedoeld om te voldoen aan de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten en hun territoria. De informatie op de Site is bestemd voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten en haar grondgebied. Alle aanbiedingen voor producten of diensten op deze Site zijn nietig wanneer dit wettelijk verboden is. Zie specifieke aanbiedingen voor meer informatie.,

vrijwaring en vrijgave

door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord Kowa en zijn partners, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims en onkosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Site., Door het gebruik van de Site, gaat u hierbij akkoord om Kowa en haar partners, functionarissen, werknemers en agenten vrij te stellen van alle claims, eisen, schulden, verplichtingen, schade (werkelijke of gevolgschade), kosten en uitgaven van welke aard dan ook, bekend of onbekend, vermoed of niet vermoed, openbaar gemaakt of niet openbaar gemaakt, die u tegen hen heeft die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site.,

Toepasselijk recht

deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Site worden beheerst door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Alabama, zonder rekening te houden met de conflicten van wet principes. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze Site zal uitsluitend worden gebracht in een federale of staatsrechtbank van bevoegde jurisdictie zitting in de staat Alabama.

wijzigingen in de Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden periodiek wijzigen en aanvullen en de kennisgeving aan u zal het bijwerken van deze voorwaarden zijn., U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze voorwaarden voor herzieningen. Alle gewijzigde Voorwaarden worden van kracht op onze plaatsing op de Site, en elk gebruik van de Site na dergelijke herzieningen zijn geplaatst betekent uw toestemming en instemming met de gewijzigde Voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *